Установе социјалне заштите

УСТАНОВЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

 УСТАНОВЕ ЗА ДОМСКИ СМЕШТАЈ

Установе социјалне заштите оснивају се ради остваривања права у области социјалне заштите и пружања услуга социјалне заштите утврђених Законом о социјалној заштити (“Службени гласник РС“ број 24/2011), као и ради обављања развојних, саветодавних, истраживачких и других стручних послова у социјалној заштити и остваривања другог законом утврђеног интереса.

На основу члана 10. Закона установу социјалне заштите може основати Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе и друго правно и физичко лице.Центар за социјални рад може основати само јединица локалне самоуправе, а завод за социјалну заштиту и установу за васпитање деце и омладине може основати само Република Србија односно аутономна покрајина.

Услугу домског смештаја одраслих и старијих лица на територији АП Војводине пружа 15 установа чији је оснивач Покрајинска влада:
1. Установе за домски смештај за одрасле и старије

Услугу домског смештаја за одрасла и старија лица са менталним и интелектуалним тешкоћама пружа 6 установа чији је оснивач Покрајинска влада, док услугу домског смештаја за одрасла и старија лица са сензорним тешкоћама пружа 1 установа на територији Ап војводине:
2. Установе за домски смештај за одрасла и старија лица са менталним и интелектуалним тешкоћама
3. Установе за домски смештај за одрасла и старија лица са сензорним тешкоћама

Услугу домског смештаја за децу и младе без родитељског старања и децу и младе са сметњама у развоју пружа 5 установа  чији је оснивач Покрајинска влада:
4. Установе за домски смештај за децу и младе без родитељског старања и децу и младе са сметњама у развоју

На територији АП Војводине услугу домског смештаја одраслих и старијих пружа 59 приватних домова за старе којима је издата лиценца (дозвола за рад) надлежног Министарства:
5. Домски смештај одраслих и старијих

ЦЕНТРИ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

У Центру за социјални рад који оснива јединица локалне самоуправе остварују се Законoм утврђена права и обезбеђује пружање услуга социјалне заштите:

6. Центри за социјални рад на територији АП Војводине