КОНТАКТ

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова
21101 Нови Сад
Булевар Михајла Пупина 16

Поштовани, сви ваши e-mail-ови послати на ову адресу:
Е-mail: pssp@vojvodina.gov.rs 
биће прослеђени до надлежних у секретаријату на даље поступање.
______________________________________________________________________________________________

Покрајинска инспекција социјалне заштите:
Е-mail: inspekcija.socijalnazastita@vojvodina.gov.rs

Кабинет секретара – виши референт:
Марина Бељански
Е-mail: marina.beljanski@vojvodina.gov.rs
Тел: 021/487 4624

Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:
Бојан Брујић
Е-mail: bojan.brujic@vojvodina.gov.rs,
Тел: 021/487-4717

Лице овлашћено за пријем информације и вођење поступка у вези са узбуњивањем, у складу са Законом о заштити узбуњивача:
Татјана Веселиновић
Е-mail: tatjana.veselinovic@vojvodina.gov.rs
Тел: 021/487-4472

Лице задужено за обављање послова заштите података о личности које обрађује, односно којима располаже покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова:
Сања Жујић
Е-mail: sanja.zujic@vojvodina.gov.rs
Тел: 021/487-4073

Лице задужено за контролу забране пушења у радном простору покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова:
Нина Бојић
Е-mail: nina.bojic@vojvodina.gov.rs
Тел: 021/487-4319

Лице за подршку коме запослени који сумња да је изложен злостављању може да се обратити ради пружања савета и подршке:
Маја Раљић Никић
Е-mail: maja.raljic@vojvodina.gov.rs
Тел: 021/487-4340

Лице овлашћено за пријављивање и управљање сукобом интереса запослених у Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова:
Е-mail: andreja.stajsic@vojvodina.gov.rs
Андреја Стајшић
Тел: 021/487-4400

Лице овлашћено за уређивање садржаја web презентације:
Андреја Стајшић
Е-mail: andreja.stajsic@vojvodina.gov.rs
Тел: 021/487-4400

Лице овлашћено за одржавање web презентације:
Бранислава Векић
Е-mail: branislava.vekic@vojvodina.gov.rs
Тел: 021/487-4294