Секретаријат је радио по налогу Министарства

Поводом учесталих писања о процедуралној грешци Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова обавештавамо јавност о следећем:

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова је 25. маја 2020. године од Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања добио обавештење о незаконитостима у поступању усвојења малолетника као и налоге за поништење и обављање надзора над радом органа старатељства – Центра за социјални рад града Суботице. Покрајински секретаријат је поступио по налогу надлежног Министарства и након утврђених недостатака предмет вратио надлежном органу старатељства тј.центру за социјални рад.

Током поступка усвајања Покрајински секретаријат нема никакву надлежност јер све неопходне радње обављају надлежан центар за социјални рад и Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Општу подобност како усвојитеља тако и детета за усвојење утврђује надлежни центар за социјални рад, након чега се подаци достављају Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и уписују у регистар усвојитеља, односно потенцијалних усвојеника.

По извршеном избору усвојитеља за конкретно дете Центар за социјални рад доноси Одлуку у складу са Породичним законом о упућивање детета на прилагођавање у породицу усвојитеља које је дужно да достави надлежном министарству. По окончаном поступку адаптације, уколико је адаптација успешно реализована, усвојење заснива Центар за социјални рад – Орган старатељства, који је утврђивао општу подобност детета.

О заснованом усвојењу обавештава се Министарство како би та чињеница била евидентирана у Јединственом личном регистру усвојења.

У поступку усвојења које је вршио Центар за социјални рад града Суботице, Покрајински секретаријат није имао никаквих сазнања до налога Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања по којем је и поступио.