Ко је надлежан у поступку усвојења

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова сазнања о незаконитостима у поступању усвојења малолетника добио је од надлежног Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 25. маја 2020. године

У обавештењу надлежног Министарства, наведена је незаконитост у раду органа старатељства – Центра за социјални рад Града Суботице,  дат је налог Секретаријату за поништење спорних решења (Решења о упућивању малолетника на међусобно прилагођавање у породицу будућих усвојитеља и Решења којим се засновало усвојење) као и налог да се изврши надзор над стручним радом центра у конкретном предмету усвојења, по којем је Покрајински секретаријат и поступио.

Покрајински секретаријат је у складу са Законом о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине извршио надзор над стручним радом. Након утврђених недостатака у поступку стручног надзора, предмет је враћен Органу старатељства – центру за социјални рад.

У поступку заснивања усвојења проверу ваљаности спроведеног поступка, утврђивања опште подобности за дете и/или будуће усвојитеље врши Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у Београду, сагласно Инструкцији о начину рада органа старатељства-центра за социјални рад у поступку заснивања усвојења.  Министарство даје мишљење о ваљаности спроведеног поступка и констатује да су подаци о детету унети у Јединствени лични регистар усвојења, а орган старатељства  -центар за социјални рад је дужан да одмах по добијању наведеног мишљења започне поступак избора адекватне усвојитељске породице за дете, и избор породице изврши у року од 30 дана, са листе из Јединственог личног регистра усвојења, који води надлежно Министарство.

За избор конкретних усвојитеља, за конкретно дете искључиво је надлежан центар за социјални рад – орган старатељства који је утврдио општу подобност детета за усвојење, у овом случају Центар за социјални рад града Суботице, док је за утврђивање опште подобности будућих усвојитеља надлежан Градски центар за социјални рад Београд, Одељење Вождовац. Орган старатељства дужан је да најпре одлуку о упућивању детета у породицу будућих усвојитеља на узајамно прилагођавање, а по заснованом усвојењу и одлуку о томе достави Министарству, ради ажурирања података у Јединственом личном регистру усвојења.

По извршеном избору усвојитеља за конкретно дете Центар за социјални рад доноси Одлуку у складу са Породичним законом о упућивање детета на прилагођавање у породицу усвојитеља које је дужно да достави надлежном министарству. По окончаном поступку адаптације, уколико је адаптација успешно реализована, усвојење заснива Центар за социјални рад – орган старатљства, који је утврђивао општу подобност детета.

О заснованом усвојењу обавештава се Министарство како би та чињеница била евидентирана у Јединсвеном личном регистру усвојења.

Како су у наведеном случају спорне године усвојитеља тј. разлика у годинама, напомињемо да су године усвојитеља и усвојеника, односно разлика у годинама јасно прописане Породичним законом. Овим Законом прописано је да разлика не може бити мања од 18, ни већа од 45 година, али да изузетно министар задужен за породичну заштиту може дозволити усвојење ван ових граница, ако је то у најбољем интересу детета.

Покрајински секретаријат  је, полазећи од садржине добијеног акта Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у Београду од 25. маја 2020. године, да поменута првостепена решења садрже разлог за поништавање решења, по службеној дужности покренуо одговарајуће поступке и применио посебне случајеве уклањања и мењања решења-поништавање коначног решења,  јер су иста донета без претходно затражене и дате дозволе министра надлежног за породичну заштиту, иако будућа усвојитељка у односу на дете прелази законом дозвољену разлику у годинама, на шта га обавезују одредбе Породичног закона и Инструкција.  Извршен је и надзор над стручним радом Центра у Суботици о чему је сачињен извештај са издатим налогом за отклањање утврђених неправилности у спроведеном поступку усвојења.

Поред налога за отклањање неправилности секретаријат је 5. јуна 2020. године упутио председнику скупштине града Суботице иницијативу за разрешење директора Центра за социјални рад града Суботице у Суботици и ангажован је  у прикупљању потребних обавештења поводом захтева Основног јавног тужилаштва у Суботици за потребе кривичног поступка иницираног од стране надлежног Министарства.