Саопштење

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова je сазнања о одлукама Центра за социјални рад Града Суботице и поступању у поступку усвојења малолетног детета добио 25. маја 2020. године, када је и запримљен акт Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, који садржи обавештење о незаконитостима у поступању орган старатељства у поступку усвојења.

Наведени акт Министарства садржи и налоге за поништење издатих првостепених решења о упућивању детета на међусобно прилагођавање код будућих усвојитеља и решења тог којим је засновано усвојење, као и налог да се изврши надзор над стручним радом Центар за социјални рад града Суботице у конкретном предмету усвојења, по којем је овај секретаријат и поступио. Сагласно Закону о утврђивању надлежности  Аутономне покрајине Војводине,  овај секретаријат послове  у области правне заштите породице и старатељства, обавља као поверене.

У поступку заснивања усвојења проверу ваљаности спроведеног поступка утврђивања опште подобности за дете и/или будуће усвојитеље врши Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у Београду, сагласно Инструкцији о начину рада органа старатељства-центра за социјални рад у поступку заснивања усвојења.  Министарство даје мишљење о ваљаности спроведеног поступка и констатује да су подаци о детету унети у Јединствени лични регистар усвојења, а орган старатељства  -центар за социјални рад је дужан да одмах по добијању наведеног мишљења започне поступак избора адекватне усвојитељске породице за дете, и избор породице изврши у року од 30 дана, са листе из Јединственог личног регистра усвојења, који води надлежно Министарство.

За избор конкретних усвојитеља, за конкретно дете искључиво је надлежан центар за социјални рад – орган старатељства који је утврдио општу подобност детета за усвојење, у овом случају Центар за социјални рад града Суботице, док је за утврђивање опште подобности будућих усвојитеља надлежан Градски центар за социјални рад Београд, Одељење Вождовац. Орган старатељства дужан је да најпре одлуку о упућивању детета у породицу будућих усвојитеља на узајамно прилагођавање, а по заснованом усвојењу и одлуку о томе достави Министарству, ради ажурирања података у Јединственом личном регистру усвојења.

Овај секретаријат је, полазећи од садржине наведеног акта Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у Београду од 25. маја 2020. године, да поменута првостепена решења садрже разлог за поништавање решења, по службеној дужности покренуо одговарајуће поступке и применио посебне случајеве уклањања и мењања решења-поништавање коначног решења (ванредно правно средство у управном поступку), као облика инстационе контроле законитости решења, јер су иста донета без претходно затражене и дате дозволе министра надлежног за породичну заштиту, иако будућа усвојитељка у односу на дете прелази законом дозвољену разлику у годинама, на шта га обавезују одредбе Породичног закона и поменута Инструкција.  Извршен је и надзор над стручним радом Центра у Суботици о чему је сачињен извештај са издатим налогом за отклањање утврђених неправилности у спроведеном поступку усвојења.

 Сагласно наведеном Центар за социјални рад града Суботице у Суботици био је дужан да се, као стварно и месно надлежни орган старатељства, пре доношења наведених решења, а сагласно члану 99. став 2. Породичног закона, захтевом обрати министру надлежном за породичну заштиту ради давања дозволе за усвојење лицу које је старије од усвојеника више од 45 година ако је такво усвојење у најбољем интересу детета и упозна га са одговарајућим чињеничним материјалом и са својим ставом о садржини и смислу решења које треба донети, односно да министру надлежном за породичну заштиту поднесе захтев за давање дозволе и достави писмено образложење којим документује своје покушаје да за дете, пронађе усвојитељску породицу за коју не постоји законско ограничење у погледу старости усвојитеља, односно разлике у годинама између усвојитеља и усвојеника. Одредбама Породичног закона прописано је да разлика у годинама између усвојитеља и усвојеника не може бити мања од 18, ни већа од 45 година, те да изузетно, министар надлежан за породичну заштиту може дозволити усвојење лицу које је старије од усвојеника мање од 18 година или лицу старијем од 45 година, ако је тако усвојење у најбољем интересу детета).

Овај секретаријат је актом од 5. јуна 2020. године упутио председнику скупштине града Суботице иницијативу за разрешење директора Центра за социјални рад града Суботице у Суботици и ангажован је  у прикупљању потребних обавештења поводом захтева Основног јавног тужилаштва у Суботици за потребе кривичног поступка иницираног од стране надлежног Министарства.