Саопштење поводом одузимања троје малолетне деце у Новом Саду

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова у Новом Саду, као надлежни орган за надзор над стручним радом центара за социјални рад на територији Аутономне Покрајине Војводине, поступао је у два предмета чији је подносилац Ана Михаљица из Новог Сада, надзор над стручним радом Центра за социјални рад Града Новог Сада, по притужби и поступање по жалби против решења органа старатељства о постављању привременог старатеља млдб. деци Михаљица.

Овај секретеријат као другостепени орган уочава да је Центра за социјални рад Града Новог Сада поступао у складу са интересом млдб. деце, прдузео је адекватне мере породично-правне заштите из своје надлежности. Након спроведених поступака пред овим секретаријатом утврђено је да Центар својим поступањем није повредио нити угрозио права млдб. деце Михаљица.

Сврха издвајања детета из породице мора бити заштита дететовог живота, здравља и развоја, осигуравања привременог старања о детету изван породице и стварае услова за дететов повратак породици

Прописно одредби члана 263. став 3. Породичног закона, Налаз и стручно мишљење орган старатељства проследио је Основном јавном тужилаштву у Новом Саду ради предузимања мера из њихове надлежности.

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова у Новом Саду је Центру за социјални рад Града Новог Сада дао препоруку за промену водитеља случаја, како би се умирила јавност и због препознатог ризика по безбедност водитеља случаја.