Исплата за треће дете након усаглашавања прописа

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2018. годину, за пронаталитетну популациону политику укупно је планирано 664 милиона динара, од тога 640 милиона динара за помоћ породици у којој се роди треће дете и 24 милиона динара за суфинансирање биомедицински потпомогнуте оплодње за друго, треће и свако наредно дете.

У првој половини 2018. године, за новчану помоћ породици у којој се роди треће дете из покрајинског буџета издвојена су средства у износу од 322.092.000,00 динара, а за меру биомедицински потпомогнуте оплодње за друго, треће и свако наредно дете исплаћена је помоћ за 60 парова у укупном износу од 12 милиона динара.

Новим Законом о финансијској подршци породици са децом („Сл. гласник РС“, бр. 113/2017 и 50/2018), који се примењује од 1. јула 2018. године, трајање права на родитељски додатак за децу трећег реда рођења продужено је са две на десет година.

На тај начин, створили су се услови за креирање и примену других демографских мера на територији АП Војводине.

У складу са тим, измењена је Одлуке о остваривању новчане помоћи породици у којој се роди треће дете („Службени лист АПВ“, бр. 35/2018), која је ступила на снагу 19. јула 2018. године и на основу које се наставља исплата оним корисницима чија су деца трећег реда рођења, рођена до 24. децембра 2017. године. Деца која су рођена након овог датума, настављају да користе право на новчану помоћ у складу са републичким прописима.

Исплата новчане помоћи за треће дете за јул 2018. године корисницима наставиће се почетком августа, након усаглашавања потребних аката.

Покрајинска влада је у јуну ове године основала Буџетски фонд за пронаталитетну популациону политику са циљем побољшања положаја породица са више деце за чега је планирано додатних 63 милиона динара. Планирана средства користиће се за решавање стамбеног питања или унапређење услова становања супружницима, ванбрачним партнерима и самохраним мајкама којима се роди треће или четврто дете. Тим поводом ће бити расписан јавни конкурс.

Поред тога, у току је сагледавање за доношење и других мера, како би се побољшао положај породица са више деце, као што је новчана помоћ за незапослене мајке које роде треће или четврто дете.

Новим мерама, планирана средства за пронаталитетну политику биће у потпуности и реализована.