Биомедицински потпомогнута оплодња – БМПО

Правилник о ближим условима, критеријумима, начину и поступку остваривања права на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете 

Покрајинска скупштинска одлука о праву на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете 

Покрајинска скупштинска одлука о изменама покрајинске скупштинске одлуке о праву на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете

Захтев за доделу средстава за суфинансирање трошкова за биомедицински потмопогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете 

Упутство о садржини и форми извештаја о наменском трошењу средстава у поступку суфинансирања трошкова БМПО за друго, треће и свако наредно дете

Јавни оглас за доделу средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2019. години за децу и породицу 

Контакт  
Телефон: 021/452-371, 452-339
Адреса    : Булевар Михајла Пупина 6, 4 сп./424