Сектор за равноправност полова и унапређење положаја Рома

У сектору за равноправност полова и унапређење положаја Рома обављају се послови:

У области равноправности полова:

 • послови који се односе на припремање аналитичких и других материјала у вези са применом прописа из области равноправности полова за Скупштину и Покрајинску владу;
 • активности за унапређење области равноправности полова у Покрајини;
 • промоцију принципа једнаких могућности за жене и мушкарце;
 • праћење стања и предлагање мера за унапређење положаја жена и остваривање политике једнаких могућности у Покрајини;
 • праћење примене ратификованих конвенција и препорука међународних организација у овој области;
 • остваривање сарадње са невладиним организацијама, синдикатима и другим асоцијацијама и медијима;
 • учествовање у раду радних тела Скупштине, Покрајинске владе и локалних самоуправа у области равноправности полова;
 • оординацију доношења и измена законских прописа и других аката у области равноправности полова;
 • предлагање и спровођење мера афирмативне акције у циљу побољшања економског и друштвеног положаја жена, нарочито рањивих група жена, као и елиминације насиља над женама и насиља у породици;
 • припрема извештаја и информација везаних за равноправност полова за Покрајинску владу и Скупштину;
 • на пословима припреме и извршења финансијског плана Секретаријата,
 • припрема предлога захтева за извршење буџета и у припреми предлога уговора  и израда решења за све врсте плаћања из надлежности Секретаријата и
 • други послови по налогу покрајинског секретара.

Обављају се послови праћења рада савета, комисија и других радних тела Покрајинског секретаријата и сарадња са републичким и покрајинским органима управе и органима јединица локалне самоуправе из области равноправности полова и други послови по налогу покрајинског секретара.
Обављају се активности на интегрисању принципа родне равноправности у све области рада покрајинских органа и пружа им стручну подршку. Обављају се као поверени послови надзора над применом Закона о равноправности полова на територији Покрајине.

 

У области унапређења положаја Рома:

 • имплементација и примена стратегија за интеграцију Рома и реализацију акционих планова на територији Покрајине;
 • координацију различитих пројеката за интеграцију Рома на територији Покрајине;
 • остваривање координације с ромским саветима у Покрајини и са одговарајућим организацијама и органима на међународном нивоу;
 • подстицање и унапређивање женских и људских права Рома и Ромкиња на територији Покрајине;
 • припремање аналитичке документације за планирање и програмирање активности у вези са интеграцијом Рома у Покрајини;
 • спровођење поступка конкурса за доделу средстава за суфинансирање, односно финансирање програма и пројеката за унапређење положаја Рома и Ромкиња на територији Покрајине;
 • везани за припрему уговора и израду решења о додели средстава за суфинансирање, односно финансирање програма и пројеката у области унапређења положаја Рома;
 • везане за контролу извештаја о наменском трошењу средстава пренетих по конкурсу;
 • остваривање сарадње и консултација с владиним и невладиним организацијама и органима у области интеграције Рома и унапређивања њиховог положаја;
 • реализацију пројеката који су засновани на циљевима дефинисаним у стратегијама и акционим плановима, координирање примене и остваривања домаћих и међународних програма за интеграцију и унапређивање положаја Рома;
 • организовање семинара, саветовања и округлих столова о питањима везаним за интеграцију Рома;
 • информационо-документациону делатност и вођење евиденција у погледу интеграције Рома на територији Покрајине;
 • праћење и прикупљање информација у вези с мерама које се у Републици Србији и другим земљама предузимају у циљу унапређења стручног рада у погледу интеграције Рома, праћење оспособљавања и усавршавања стручњака у области интеграције Рома
 • и други послови по налогу покрајинског секретара.