Сектор за социјалну политику

          У области правне заштите породице, старатељства и социјалне заштите Сектор за социјалну политику Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова решава по жалбама против решења органа старатељства на територији АП Војводине, врши надзор над радом органа старатељства и надзор над стручним радом органа старатељства на територији АП Војводине, врши надзор над стручним радом установа социјалне заштите на територији АП Војводине, сачињава извештаје о извршеном надзору са предлогом мера за отклаљање уочених неправилности и прати извршења наложених мера; поступа по притужбама и другим поднесцима грађана и других органа на рад центара за социјални рад са територије АП Војводине из области породично-правне заштите и  даје мишљења поводом захтева центара за социјални рад са територије АП Војводине за смештај деце и омладине у установе социјалне заштите; врши послове другостепеног органа по решењима центара за социјални рад на територији АП Војводине; врши ревизију решења центара за социјални рад на територији АП Војводине о признатим правима из оквира права и дужности Републике Србије.

        На основу члана 168. Закона о социјалној заштити, инспекцијски надзор над радом установа социјалне заштите и пружаоца услуга социјалне заштите на територији Аутономне покрајине Војводине врши надлежни орган  аутономне покрајине као поверени посао, односно инспектори социјалне заштите Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова .
У вршењу надзора инспектор социјалне заштите овлашћен је да утврђује законитост рада и испуњеност стандарда у складу са Законом о социјалној заштити.

Инспектор социјалне заштите у оквиру својих овлашћења: прегледа општа и појединачна акта; врши увид у документацију установа социјалне заштите и пружаоца услуга социјалне заштите; врши непосредан увид у остваривање услуга, упозорава на уочене неправилности и одређује рок и мере за њихово отклањање; захтева извештаје и податке о раду ; врши проверу испуњености услова за обављање делатности социјалне заштите; узима изјаве одговорног лица, стручног радника и стручног сарадника и других запослених лица; иницира поступак утврђивања одговорности; врши непосредан увид у спровођење налога изречених у поступку инспекцијског надзора; разматра представке физичких и правних лица које се односе на рад и пружање услуга социјалне заштите; подноси кривичну пријаву, пријаву за привредни преступ и захтев за покретање прекршајног поступка; обавештава друге инспекције о поступцима уколико су у надлежности те инспекције; остварује сарадњу  са другим органима; израђује периодичне извештаје о извршеним инспекцијским надзорима и наложеним мерама; прати стање у области и предлаже и предузима потребне мере за унапређење стања у области.