Сектор за демографију и бригу о породици

У Сектору за демографију и бригу о породици обављају се послови:

 • праћење стања у области друштвене бриге о деци, популационе политике и демографије;
 • праћење примене закона и других прописа у области друштвене бриге о деци, популационе политике и демографије и припремање предлога прописа које као овлашћени предлагач Скупштина АП Војводине предлаже Народној скупштини Републике Србије;
 • припрема аналитичких и других материјала о демографском стању на територији АП Војводине, ефектима мера популационе политике које се спроводе и предлозима мера за унапређење стања за потребе Покрајинске владе, Скупштине АП Војводине и њихових радних тела;
 • остваривање сарадње са надлежним органима Републике Србије, градским и општинским управама и другим организацијама и институцијама које се баве пословима друштвене бриге о деци, популационе политике и демографије;
 • припрема аката којима се утврђује и обезбеђује виши степен заштите породице, права деце, трудница, мајки током породиљског одсуства и самохраних родитеља са децом у складу са Програмом демографског развоја АП Војводине са мерама за његово спровођење;
 • послови вођења поступка и одлучивања у управној ствари у области финансијске подршке породици са децом;
 • решавање у другом степену по жалбама на првостепена решења општинске, односно градске управе на територији АП Војводине о правима на финансијску подршку породици са децом;
 • вршење надзора над радом општинских, односно градских управа на територији АПВ у вршењу поверених послова дражавне управе у области финансијске подршке породици са децом;
 • пружање стручне помоћи првостепеним органима у вези примене прописа у области финансијске подршке породици са децом;
 • решавање у другом степену по жалбама на првостепена решења општинске, односно градске управе о праву на матерински додатак за незапослене мајке за треће или четврто дете;
 • спровођење Покрајинске скупштинске одлуке о праву на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење;
 • спровођење Одлуке о додели бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине
 • припрема аката за доношење решења по жалбама на решења о праву на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење;
 • послови у вези са управним споровима против другостепених решења;
 • послови у вези са спровођењем поступка обраде иностраних образаца за остваривање републичког дечијег додатка;
 • праћење примене Конвенција које се односе на заштиту деце и планирање породице;
 • прати и помаже рад удружења  у области демографије;
 • обавља послове који се односе на доношење Програма демографског развоја АП Војводине, праћење остваривања тог програма и предлагање мера за његово спровођење;
 • предузима активности на планирању породице и предлаже мере за подстицање рађања деце у АП Војводини;
 • поступање по представкама у области финансијске подршке породици са децом;
 • обављање управних и других правних послова за Комисију која решава о праву на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење ;
 • спровођење поступка конкурса за доделу средстава за суфинансирање, односно финансирање програма и пројеката удружења у области демографије;
 • давање обавештења и информација заинтересованим лицима о правима из области финансијске подршке породици са децом утврђени законом и покрајинским одлукама;
 • учешће у пројектима у области друштвене бриге на регионалном и међународном нивоу;
 • други послови за потребе рада Покрајинске владе, Скупштине АП Војводине и њихових радних тела. Обезбеђивање бесплатне правне подршке лицима кроз пружање општих правних информација у оквиру надлежности и послова који се обављају у овом Сектору.