Сектор за борачку и инвалидску заштиту, заштиту цивилних инвалида …

Сектор за борачку и инвалидску заштиту, заштиту цивилних инвалида рата и сарадњу са инвалидским и социјално-хуманитарним удружењима       

          У области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата на основу Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине, Закона о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца, Закона о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица, Закона о правима бораца и војних инвалида, Закона о правима цивилних инвалида рата, Уредбе о праву на месечно новчано примање за време незапослености ратних војних инвалида од V до Х групе из оружаних акција после 17. августа 1990 године, Уредбе о висини месечних новчаних примања из области борачко инвалидске заштите….овај сектор:
-обезбеђује функционисање борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата;
-врши послове другостепеног органа и врши ревизију;
-врши надзор над радом органа који у првом степену решавају о правима из борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата;
-врши контролу трошења средстава намењених за остваривање права из области борачко-инвалидске заштите и области заштите цивилних инвалида рата;
-врши процену испуњености услова за признање својства ратног и мирнодопског војног инвалида, цивилног инвалида рата као и права на породичну инвалиднину;
-са лекарским комисијама (посебна лекарска комисија и лекарска комисија која у другом степену даје налаз и мишљење) врши процену степена телесног оштећења и утврђује висину инвалидитета корисника права из области борачко инвалидске заштите, испуњеност услова за остваривање права на додатак за негу и помоћ, ортопедски додатак, ортопедска помагала, моторно возило, везаности за постељу и  неспособност за привређивање; врши процену да ли постоји вероватноћа да је дошло до погоршања раније цењеног степена инвалидитета, -врши процену испуњености услова за признање права на накнаду за време незапослености и права на борачки додатак,
-врши процену материјалне обезбеђености и неспособности за привређивање ради остваривања права на месечно новчано примање, права на породични додатак, права на накнаду трошкова смештаја у установе социјалне заштите и права на накнаду погребних трошкова и помоћи у случају смрти.