Стална конференција градова и општина мрежа за ромска питања

Београд, 28.новембар – Помоћница Покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова Тамара Мохачи присуствовала  трећем састанку сталне конференције градова и општина – Мреже за ромска питања и у свом уводном излагању између осталог је истакла: „Ако образовање разумемо као кључни фактор за многе друштвене и економске промене неопходно је размотрити могућности за унапређење најсиромашније и најосетљивије групе деце која најчешће долазе из окружења неподстицајног за развој из породица у којима родитељи нису запослени или имају низак степен образовања“.

Неопходно је развијање делотворних приступа у пружању додатне социјалне и образовне подршке онима којима је та подршка потребна.

Развијањем капацитета у јавном систему и у локалним самоуправама за спровођење инклузије Рома и Ромкиња доприноси се укупним људским стручним и инфраструктурним условима за развој ширих инклузивних политика.

У протеклом периоду у јавним политикама су развијени различити модели интеграције па усвајање инклузије као стратешког циља означава спремност система да обезбеди различите врсте друштвене и системске подршке укључивању Рома и Ромкиња.