Подршка Покрајинског секретаријата институцијама које се баве сузбијањем насиља према женама

Нови Сад, 05. децембар – Уз учешће великог броја представника свих надлежних институција и организација које се баве решавањем случајева насиља у породици,  Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова представио је Збирку конференција случаја насиља над женама у породици и партнерским односима.

У Збирци су приказане конференције случаја у ситуацијама насиља над женама одржане током 2015. године у оквиру менторске подршке коју је Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова пружао центрима за социјални рад у Зрењанину, Панчеву, Сремској Митровици, Новој Црњи и Новом Бечеју.

Помоћница покрајинског секретара Светлана Селаковић навела је да  секретаријат има двоструку улогу када је реч о сузбијању насиља у породици. С једне стране то је другостепени надзор над радом институција социјалне заштите у АП Војводине, а с друге је то подршка у пуној примени законског оквира за заштиту од насиља. Додала је да субијање насиља над женама не може бити одговорност једне институције, зато секретаријат спроводи и подржава активности чији је циљ повезивање не само надлежних институција, него и ширење мреже друштвених актера који могу да утичу на спречавање насиља и подршку особама које су изложене насиљу. Навела је да је секретаријат током 2016.године кроз обуке професионалаца, подршку мултисекторској сарадњи и активностима специјализованих невладиних организација, као и кроз програм економског оснаживања жена у ситуацији насиља допринео делотворној заштити и оснаживању жртава насиља.

Случајеви приказани у публикацији илуструју  тешкоће у раду, начине њиховог превазилажења и утицај на професионално поступање. Такође, они показују примере добре праксе – како разумевање феномена насиља према женама у партнерском односу и разумевање положаја деце, доследном применом расположивих овлашћења свих релевантних институција у дефинисању конкретних планова заштите и координираном акцијом – може да заустави насиље и обезбеди заштиту свим жртвама насиља.

Аутономна покрајина Војводина од 2009. године спроводи систематске мере за сузбијање насиља. Покрајинским Програмом за заштиту жена од насиља у породици и у партнерским односима који важи од 2015. до 2020. године дефинисане су мере које треба да допринесу  повећању нивоа јавне свести о неприхватљивости насиља према женама; унапређивању општих и специјализованих услуга заштите и подршке за жене жртве насиља; унапређивању система евидентирања и документовања података о насиљу према женама у породици; и повећању издвајања финансијских средстава и обезбеђивање људских ресурса за спровођење и праћење мера за превенцију и сузбијање насиља.