Обављен ванредни надзор у Центру за социјални рад Нови Сад и Установи за децу и омладину – Дечје село “Др Милорад Павловић” Сремска Каменица

Поводом смрти бескућника, која је наступила услед пожара који су изазвала малолетна лица, инспектори Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања извршили су ванредан инспекцијски надзор у Центру за социјални рад Града Новог Сада, након чега је извршен ванредни инспекцијски надзор у Установи за децу и омладину – Дечје село „Др Милорад Павловић“ Сремска Каменица. Поступајући по службеној дужности, на основу члана 14.став 2 Породичног закона, заједничка комисија Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања спровела је надзор над стручним радом Центра за социјални рад Града Новог Сада.

Надзором над стручним радом, прегледом досијеа корисника комисија је констатовала је да је у раду стручњака Центра за социјални рад  у Новом Саду у организовању заштите једног малолетника имала пропусте, те да није обезбеђен адекватан третман и благовремено издвајање из породице. У организовању заштите другог малолетника стручни рад је обављен у скалду са овлашћењима. Малолетник је измешетен из породице и упућен у домски смештај. О понашању малолетника у домском  смештају, васпитач дома је извештавао стручног радника Центра за социјални рад – водитеља случаја и направљен је План услуга за дете. Стручни рад стручњака Центра за социјални рад у организовању заштите трећег малолетника имао је објективне тешкоће у спровођењу поступака везаних за заштиту дета, и иако је било планирано издвајање из породице није обављено.

Ванредним  инспекцијским надзором у Центру за социјални рад  утврђено је да установа није поступила по налогу Министарства за рад, за рад, запошљавање, борачка и социјална питања од 21.новембра 2016. Године везаног за поступање у инцидентним ситуацијама и није донео акт којим се регулише ово поступање. О инцидентном догађају и смртном исходу бескућника, који је користио услуге Центра за социјални рад, дежурни стручни радник сазнао је 13.децембра  2016.године када је обавештен од Полицијске управе у Новом Саду  док је одговорно лице сазнало за инцидент 14.децебра 2016.године након позива инспектора социјалне заштите  који је тражио информације о догађају.

Инспекцијским надзором у Установи за децу и омладину – Дечје село „Др Милорад Павловић“ Сремска Каменица утврђено је да је у Установи поступљено према Правилнику  о предузимању мера на заштити корисника и имовини установе, и да је оснивач Покрајински  секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова обавештен о инциденту у коме је један од сведока, по наводима полиције, малолетник на смештају у Установи. Увидом у евиденцију Установе констатовано је да је у књигу дежурства уписано  да малолетник није дошао из школе, као и да је у ноћној смени без дозволе ван Установе.

Изражавајући жаљење због трагичног догађаја и губтка људског живота и у циљу ефикснијег поступања запослених у установама социјалне заштите,  Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова и Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања додатним инспекцијским надзором утврдиће поступања по процедурама везаним за инциденте, организацију рада и заштиту корисника.