Сектор за унапређење положаја Рома

У Сектору за унапређење положаја Рома обављају се послови који се односе на имплементацију и примену стратегија за интеграцију Рома и реализацију акционих планова на територији Покрајине; координацију различитих пројеката за интеграцију Рома на територији Покрајине; остваривање координације са ромским саветима у Покрајини и са одговарајућим организацијама и органима на међународном нивоу; подстицање и унапређење женских и људских права Рома и Ромкиња на територији Покрајине; припремање аналитичке документације за планирање и програмирање активности у вези са интеграцијом Рома у Покрајини; остваривање сарадње и консултација са владиним и невладиним организацијама и органима у области интеграције Рома и унапређења њиховог положаја; реализацију пројеката који су засновани на циљевима дефинисаним у стратегијама и акционим плановима координирања примене и остваривања домаћих и међународних програма за интеграцију и унапређење положаја Рома; организовање семинара, саветовања и округлих столова о питањима везаним за интеграцију Рома; информационо-документациону делатност и вођење евиденција у погледу интеграције Рома на територији Покрајине; праћење и прикупљање информација у вези са мерама које се у Републици Србији и другим земљама предузимају у циљу унапређења стручног рада у погледу интеграције Рома; праћење оспособљавања и усавршавања стручњака у области интеграције Рома и други послови по налогу Секретара.