Сектор за демографију и равноправност полова

У Сектору за демографију и равноправност полова обављају се следећи послови:

 У области демографије:

 • прате се примене закона и других прописа у области друштвене бриге о деци, популационе политике и демографије, и припремају се предлози прописа које, као овлашћени предлагач, Скупштина АП Војводине предлаже Народној скупштини Републике Србије;
 • прати се стање у области друштвене бриге о деци, популационе политике и демографије;
 • решавају се жалбе у другом степену на решења општинских, односно градских управа на територији АП Војводине у вези остваривања права из Закона о финансијској подршци породици са децом и жалбе у другом степену на решења општинских, односно градских управа на територији АП Војводине у вези Покрајинске скупштинске одлуке о остваривању новчане помоћи породици у којој се роди треће дете и Покрајинске скупштинске одлуке о праву на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете;
 • припрема аналитичке и друге материјале о популационој политици и демографском стању на територији АП Војводине и предлаже мере за унапређење постојећег стања за потребе Покрајинске владе, Скупштине АП Војводине и њихових радних тела;
 • припрема акта којима се утврђује и обезбеђује виши степен заштите породице, права деце, трудница, мајки током породиљског одсуства и самохраних родитеља са децом у складу са Програмом демографског развоја АП Војводине са мерама за његово спровођење;
 • обавља послове у вези са управним споровима код Управног суда поводом тужби изјављених против другостепених решења;
 • врши послове у вези са обрадом иностраних образаца потребних за остваривање права на дечији додатак;
 • спроводи поступке конкурса за доделу средстава за суфинансирање, односно финансирање програма и пројеката удружења у области демографије;
 • учествује у пројектима у области друштвене бриге о деци на регионалном и међународном нивоу;
 • дају се одговори по представкама у вези права из Закона о финансијској подршци са децом као и у вези права из одлука Скупштине АП Војводине које се односе на ову област;
 • сарађује са надлежним органима Републике Србије, градским и општинским управама и другим организацијама и институцијама које се баве пословима друштвене бриге о деци, популационе политике и демографије;
 • раде се и други послови за потребе рада Покрајинске владе, Скупштине АП Војводине и њихових радних тела;

У области равноправности полова:

 • активности за унапређење области равноправности полова у Покрајини;
 • послови на припремању аналитичких и других материјала у вези са применом прописа из области равноправности полова за Скупштину АП Војводине и Покрајинску владу;
 • праћење примене ратификованих конвенција и препорука међународних организација у овој области;
 • координација доношења и измена законских прописа и других аката у области равноправности полова;
 • учествовање у раду радних тела Скупштине АП Војводине, Покрајинске владе и локалних самоуправа у области равноправности полова;
 • остваривање сарадње са невладиним организацијама, синдикатима и другим асоцијацијама и медијима;
 • промоција принципа једнаких могућности за жене и мушкарце;
 • праћење стања и предлагање мера за унапређење положаја жена и остваривање политике једнаких могућности у Покрајини;
 • предлагање и спровођење мера афирмативне акције у циљу побољшања економског и друштвеног положаја жена, нарочито рањивих група жена, као и елиминација насиља над женама и насиља у породици;
 • праћење рада савета, комисија и других радних тела Секретаријата и сарадња са републичким и покрајинским органима управе и органима јединица локалне самоуправе из области равноправности полова и други послови по налогу Секретара;

Сектор обавља активности ка интегрисању принципа родне равноправности у све области рада покрајинских органа и пружа им потребну стручну подршку. У Сектору се као поверени посао обавља надзор над применом Закона о равноправности полова на територији Аутономне покрајине Војводине.